Орчуулах, Бичих, Шивэх - д 107 зар байна.

#TAGS:
--%>