Орчуулах, Бичих, Шивэх - д 125 зар байна.

#TAGS:
--%>